طراحی کمپین تبلیغاتی

خانه طراحان مهر با داشتن کارشناسان زبده و متخصص در طراحی کمپین موفقیت شما را در این زمینه تضمین می‌کند. طراحی کمپین در خانه طراحان مهر با تعریف مساله، شناخت مخاطب و محیط و در نهایت هدف‌گذاری آغاز می‌شود و با تعیین زمانبندی اجرا، تضمین بودجه، تدوین پیام و بررسی و انتخاب رسانه به طراحی یک برنامه اجرای تبلیغات منتهی می‌گردد. این واحد پس از طراحی تبلیغات و انجام اصلاحات به اجرای طرح تبلیغاتی مبادرت می‌ورزد، اگرچه تنها مشخص کردن جزییات طرح و اجرای یک برنامه تبلیغاتی پایان کار واحد طراحی کمپین خانه طراحان مهر نیست و با دریافت بازخورد و سنجش اثربخشی تبلیغات به ایجاد برنامه‌های اصلاحی برای آینده دست می‌زند.